Anand Saklecha

FCA, CMA

Chhaya Jain

FCA, MBA

Ashwin Pandya

MBA (IIM-A), BTech

Manmohan Chhabra

Ex-DGM (PNB)

Priyanka Gangwal

FCA

Deepa Basvapattan

FCA

Lakhan Sharma

FCA, CMA

Pawan Khadiya

ACA

Jayesh Chopra

ACA, BCom